คำขอเปลี่ยนแปลงประวัติ คำขอเพิ่มวุฒิ คำขอมีบัตรข้าราชการ คำขอมีบัตรลูกจ้างประจำ
คำขอรับรองการเป็นข้าราชการลูกจ้าง คำขอหนังสือค้ำประกันผู้ต้องหา คำขอหนังสือรับรอง คำขอหนังสือรับรองความประพฤติ
คำร้องขอย้ายครูและผู้บริหาร คำร้องขออนุญาตไปต่างประเทศ แบบขอยืมกพ.7 แบบยกเลิกวันลา
แบบเสนอขอพระราชทานเครื่องราช แบบแสดงปริมาณงาน ใบลากิจ ลาป่วย ใบลาอุปสมบท
พนักงานราชการ ระเบียบการลา ระเบียบการออกคำสั่งการลงโทษทางวินัย ระเบียบว่าด้วย วันออกจากราชการ
ระเบียบว่าด้วยการลาออกจากราชการ สัญญาจ้างพนักงานราชการ หลักเกณฑ์วิธีเตรียมความพร้อมพัฒนาอย่างเข้มข้น