วิสัยทัศน์-พันธกิจ

vision school

วิสัยทัศน์ (Vision) arrow to r ชุมชนแห่งการเรียนรู้ พัฒนาผู้เรียนอย่างมีคุณภาพด้วยมาตรฐานสากล บนพื้นฐานความเป็นไทย

อกลักษณ์โรงเรียน arrow to r สถานศึกษาพอเพียง

ค่านิยม arrow to r รักสถาบัน มุ่งมั่นทำงานเป็นทีม

อัตลักษณ์โรงเรียน arrow to r มีจิตอาสา อยู่อย่างพอเพียง

ยุทธศาสตร์

 1. การจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง
 2. พัฒนาคุณภาพผู้เรียน และส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน
 3. การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต
 4. การสร้างโอกาสทางการศึกษาต่อเนื่องตลอดชีวิตอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม
 5. การจัดการศึกษา เพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
 6. การพัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ

พันธกิจ  (Mission)

 1. จัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีความรู้ได้มาตรฐานตามหลักสูตรโรงเรียนมาตรฐานสากล
 2. พัฒนาครูและบุคลาการทางการศึกษาให้ได้มาตรฐานวิชาชีพและมาตรฐานวิทยฐานะ
 3. ส่งเสริมการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้เพื่อพัฒนากระบวนการเรียนรู้ และคุณภาพผู้เรียนให้มีทักษะเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
 4. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรมคุณลักษณะอันพึงประสงค์บนพื้นฐานความเป็นไทย
 5. พัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพด้วยระบบคุณภาพ OBECQA

ป้าประสงค์

 1. สถานศึกษามีการจัดหลักสูตร กระบวนการเรียนรู้ โดยใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ มีการวัดและประเมินผลผู้เรียนอย่างเป็นระบบและหลากหลาย
 2. ผู้เรียนมีความรู้ความสามารถและทักษะเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 อย่างมีคุณภาพตามมาตรฐานระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
 3. ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ สร้างจิตสำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อมและนำแนวคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ
 4. ครูและบุคลากรทางการศึกษามีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพและมาตรฐานวิทยฐานะ
 5. ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ผ่านกิจกรรมที่หลากหลายเน้นการปฏิบัติจริง (Active Learning) ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ทั้งในและนอกห้องเรียน
 6. สถานศึกษาจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคม มีการให้บริการทางการศึกษาที่เอื้อต่อการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ
 7. สถานศึกษามีระบบบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม ยึดหลักธรรมมาภิบาลและศาสตร์พระราชา โดยใช้สถานศึกษาเป็นฐาน
 8. สถานศึกษาส่งเสริมระบบประกันคุณภาพภายในให้เข้มแข็ง มีการกำกับติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลเพื่อการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ

 ลยุทธ์

 1. พัฒนาศักยภาพของผู้เรียนให้มีความรู้ตามหลักสูตรมาตรฐานสากล
 2. พัฒนาผู้เรียนและส่งเสริมการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพ มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ที่ได้มาตรฐานระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
 3. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้สามารถจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพในรูปแบบที่หลากหลาย
 4. ขยายโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐานให้บริการทางการศึกษาและการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ
 5. จัดการศึกษาเพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิต สร้างคนดีของสังคมบนพื้นฐานความเป็นไทย ประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพัฒนาประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการตามหลักธรรมมาภิบาลเน้นการมีส่วนร่วมโดยใช้สถานศึกษาเป็นฐาน

ผังวิสัยทัศน์

เมนูหลัก

ข้อมูลกลุ่มบริหารงาน

บริการข้อมูล

เครือข่าย 9 เตรียมน้อมฯ