การจัดทำโครงการ “7 FARM หลักคิดพอเพียง เพื่ออาชีพสู่ชุมชน”

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า อุตรดิตถ์ ได้ดำเนินการจัดทำโครงการ “7 FARM หลักคิดพอเพียง เพื่ออาชีพสู่ชุมชน” มีวัตถุประสงค์เพื่อ 
1)ส่งเสริมทักษะอาชีพให้กับนักเรียนในการบริหารจัดการอาชีพอย่างเป็นระบบครบวงจร 
2)เพื่อให้นักเรียนได้นำทักษะอาชีพที่ได้เรียนรู้ลงสู่การปฏิบัติและเป็นแบบอย่างให้กับชุมชนได้ และ 
3)เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและนำไปใช้บริหารจัดการฟาร์มอาชีพสู่ชุมชนได้ ได้ดำเนินงานโครงการ
ซึ่งทางโรงเรียนได้ดำเนินการแล้วเสร็จ สำหรับผู้ที่สนใจสามารถเข้าศึกษาดูงานแนวทางการดำเนินงานและฟาร์มตัวอย่างได้ในวันเวลาราชการ
สามารถดูรายละเอียดการดำเนินการได้จาก เว็บไซต์ “7 Farm หลักคิดพอเพียง เพื่ออาชีพสู่ชุมชน” จาก https://sites.google.com/tunu.ac.th/occupation

 

เมนูหลัก

ข้อมูลกลุ่มบริหารงาน

บริการข้อมูล

เครือข่าย 9 เตรียมน้อมฯ