ประเมิน สมศ.รอบ4 การตรวจเยี่ยม ระยะที่ 2

วันที่ 19 พฤษภาคม 2565 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า อุตรดิตถ์ ได้รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอก
✍️โดยคณะกรรมการจาก สมศ. : สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน)
📍การตรวจเยี่ยม ระยะที่ 2 ในรูปแบบ Site Visit ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

 

morepic

เมนูหลัก

ข้อมูลกลุ่มบริหารงาน

บริการข้อมูล

เครือข่าย 9 เตรียมน้อมฯ