ประกวดผลงานการปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice)

 

วันที่ 17 สิงหาคม 2565 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า อุตรดิตถ์ โดย ดร.วีระพันธุ์ ดอนท้วม ผู้อำนวยการโรงเรียน ได้จัดการประกวดผลงานการปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) ให้แก่คณะครู โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้

1. เพื่อพัฒนาให้ครูมีความสามารถในการผลิตสื่อและนวัตกรรม
2. เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้ทั้งระบบสู่การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและสมรรถนะผู้เรียน
3. เพื่อให้เกิดแรงจูงใจในการพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ของครู และได้รับความอนุเคราะห์คณะกรรมตัดสินการประกวด จากศึกษานิเทศก์ ผู้อำนวยการโรงเรียน จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์ และศึกษาธิการจังหวัดอุตรดิตถ์ ดังนี้
1. ดร.อัฉราภรณ์ เสวันนา ผู้อำนวยการโรงเรียนทุ่งกะโล่วิทยา
2. ดร.อัจฉริยาภรณ์ รักตลาด ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดคลองนาพง
3. ดร.สุทธิลักษณ์ ภูริชัยพัฒน์ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษประจำสหวิทยาเขตพระแท่นศิลาอาสน์ สพม.พลอต
4. ศน.วิชชุดา แดนเมือง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษประจำสหวิทยาเขตหลวงพ่อเพ็ชร สพม.พลอต
5. ศน.จักรกฤช แก้วสุข ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษสำนักงานศึกษาธิการ จังหวัดอุตรดิตถ์
6. ศน.ธันยพร ธรดล ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษสำนักงานศึกษาธิการ จังหวัดอุตรดิตถ์
7. ศน.วณกร มะโน ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษสำนักงานศึกษาธิการ จังหวัดอุตรดิตถ์
8. ดร.มาราศรี มีโชค ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษสพป.พิษณุโลก เขต1

 

morepic

เมนูหลัก

ข้อมูลกลุ่มบริหารงาน

บริการข้อมูล

เครือข่าย 9 เตรียมน้อมฯ