กิจกรรมค่ายภาษาและวัฒนธรรมจีน ประจำปี 2565

วันที่ 6 กันยายน 2565 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า อุตรดิตถ์ ร่วมกับคณะคุรุศาสตร์ สาขาภาษาจีน มหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์ ได้กำหนดจัดกิจกรรมโครงการค่ายภาษาและวัฒนธรรมจีน ประจำปีการศึกษา 2565 ของระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 6 เพื่อให้นักเรียนมีทักษะด้านการฟัง การพูด การอ่านและการเขียนภาษาจีน มีความรู้ความเข้าใจและสามารถสนทนาภาษาจีนได้

 

morepic

เมนูหลัก

ข้อมูลกลุ่มบริหารงาน

บริการข้อมูล

เครือข่าย 9 เตรียมน้อมฯ