ค่ายสืบสานสู่ปฏิบัติ หลักคิดพอเพียง

วันที่ 10 มกราคม 2566 นายชยพล เอ็บมูล ผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้าอุตรดิตถ์พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะครูแกนนำ และนักเรียนแกนนำ เข้าร่วมกิจกรรม "ค่ายสืบสานสู่ปฏิบัติ หลักคิดพอเพียง"

โดยศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้าอุตรดิตถ์ในการนี้ ครูแกนนำและนักเรียนแกนนำจากโรงเรียนลับแลพิทยาคม อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ เพื่อพัฒนาแกนนำให้มีความรู้และทักษะในการเป็นผู้นำ ชับเคลื่อนคุณธรรมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สามารถถอดบทเรียนได้อย่างถูกต้องเหมาะสม และปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้เป็นอย่างดีณ หอประชุม ฟ้าชมพู โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า อุตรดิตถ์

morepic

เมนูหลัก

ข้อมูลกลุ่มบริหารงาน

บริการข้อมูล

เครือข่าย 9 เตรียมน้อมฯ