เสนอผลงานการปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice)

วันเสาร์ที่ 5 สิงหาคม 2566 นายชยพล เอ็บมูล ผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า อุตรดิตถ์ มอบหมายให้ นายสุชาติ กิ่งกัลยา และนายคงเดช จันทร์ศรีงาม รองผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธานในพิธีกล่าวเปิดกิจกรรมการนำเสนอผลงานการปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice)

ประจำปีการศึกษา 2566 ของคุณครูทั้ง 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน รวมทั้งสิ้น 47 ผลงาน โดยได้รับเกียรติจากคณะกรรมการตัดสินผู้ทรงคุณวุฒิ อันได้แก่ ดร.อัฉราภรณ์ เสวันนา ดร.อัจฉริยาภรณ์ รักตลาด ดร.มาราศรี มีโชค ผอ.กิตติศักดิ์ สินธุวงศานนท์ ผอ.จิรเชษฐ์ จันทร์สุภาเสน ศน.วิชุดา แดนเมือง และ ศน.ธันยพร ทรดล ร่วมรับฟังการนำเสนอผลงาน ณ หอประชุมฟ้า ชมพู โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า อุตรดิตถ์

morepic

เมนูหลัก

ข้อมูลกลุ่มบริหารงาน

บริการข้อมูล

เครือข่าย 9 เตรียมน้อมฯ