นิเทศ ติดตาม และประเมินผลการศึกษา

วันที่ 23 สิงหาคม 2566 นายจลัญ อินตายวง ประธานสหวิทยาเขตพระแท่นศิลาอาสน์ นายชยพล เอ็บมูล ผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า อุตรดิตถ์ คณะผู้บริหาร และคณะครูโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า อุตรดิตถ์

ร่วมต้อนรับคณะนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการศึกษา โดย ศน.สุทธิลักษณ์ ภูริชัยพัฒน์ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา และ ศน.กุลรวี ขาวสง่า ศึกษานิเทศก์ สพม.พิษณุโลก อุตรดิตถ์ ในการนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามโครงการส่งเสริมและพัฒนาระบบการบริหารการจัดการศึกษา อันได้แก่ ข้อตกลงในการพัฒนางาน PA การวัดผลประเมินผล การจัดการเรียนรู้ Coding การใช้สื่อและเทคโนโลยีในการจัดการเรียนรู้ การนิเทศภายในสถานศึกษา นโยบายของ สพฐ. และนิเทศการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียน

morepic

เมนูหลัก

ข้อมูลกลุ่มบริหารงาน

บริการข้อมูล

เครือข่าย 9 เตรียมน้อมฯ