กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

math

  t24                            นายลำจวน  เขียวพุ่มพวง                            
                                   หัวหน้ากลุ่มสาระ
 
t27นางสาวจันจิราภรณ์  คำบุญเรือง

t26  นางสาววิไลรักษ์  บุญงาม

t25        นายมงคล  ลาเบ้า t28  นางสาวปิยะธิดา  ทาเหล็ก
  t29   นางสาววันเพ็ญ  อ้นโทน  

 

เมนูหลัก

ข้อมูลกลุ่มบริหารงาน

บริการข้อมูล

เครือข่าย 9 เตรียมน้อมฯ