กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

eng

  t07                                          นางรสริน  พิมพ์ไลย
                                            หัวหน้ากลุ่มสาระ
 
t08          นางธัญวลัย  คำแสน

t09 นางสาวจุฑามาศ  หล้าฤทธิ์

t11             นางสาวณณิฐา  คำเมือง t12         นางชุติกาญจน์  คำปล้อง
t13นางสาวศิรินันท์   คล้ายสุวรรณ์   

   111928
      นายเกรียงไกร  คงเมือง

t61Mr.Tristan Dumalagan Poligrates

t62Miss Marai Leah Libarra Sareno

 

 

เมนูหลัก

ข้อมูลกลุ่มบริหารงาน

บริการข้อมูล

เครือข่าย 9 เตรียมน้อมฯ