กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

eng

  t07                                          นางรสริน  พิมพ์ไลย
                                            หัวหน้ากลุ่มสาระ
 
t08          นางธัญวลัย  คำแสน

t09 นางสาวจุฑามาศ  หล้าฤทธิ์

t11             นางสาวณณิฐา  คำเมือง t13นางสาวศิรินันท์   คล้ายสุวรรณ์   
tm 5นางชัญญานุช  บุญยะพุกกะนะ   

t61Mr.Tristan Dumalagan Poligrates

 

 

เมนูหลัก

ข้อมูลกลุ่มบริหารงาน

บริการข้อมูล

เครือข่าย 9 เตรียมน้อมฯ