กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

scitech

 

20                              นางสาวพรพิมล  บูรณศิริ                                 
                                    หัวหน้ากลุ่มสาระ

 
22   นางสาวจิราภรณ์  อุ่นทอง

24    นายณัฐพล  ปลิวศรีแก้ว

23       นายศุภศิษย์  แก้วจีน 27   นางสาวรมิดา  สีหะวงษ์
28นางสาวปัทวรรณ  จำปาทอง tm 4      นายศุภชัย แก้วขาว tm 2 นางสาวฉัตรชฎา จันทร์เจียวใช้ 32  นางสาวนภศร  นาพันธุ์

IMG 0085 2                                นางสาวทาริกา  คำเต่ย

 
 

                                       

                              เทคโนโลยี

 

t42 นายกุลชาติ  โกมลกาญจน

30       นายวชิรศักดิ์  แก้วดี 31      นางศิริโสภา  พรหมมี

IMG 0082 2นางสาวปวีณา  โพธิ์จันทร์

 

 

เมนูหลัก

ข้อมูลกลุ่มบริหารงาน

บริการข้อมูล

เครือข่าย 9 เตรียมน้อมฯ