กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

scitech

 

t15                              นางสาวพรพิมล  บูรณศิริ                                 
                                    หัวหน้ากลุ่มสาระ

 
t16  นางเบญญาภา  สังข์ทอง

t17   นางสาวจิราภรณ์  อุ่นทอง

t18       นายศุภศิษย์  แก้วจีน t20    นายณัฐพล  ปลิวศรีแก้ว
t21นางสาวอภิษฎา  ไหมบัวเขียว t22นางสาวศิวาพร  หล้าเชียงของ t23   นางสาวรมิดา  สีหะวงษ์ t24นางสาวปัทวรรณ  จำปาทอง
tm 2นางสาวฉัตรชฎา จันทร์เจียวใช้  tm 4
      นายศุภชัย แก้วขาว
  t26    นางสาวนภศร  นาพันธุ์
                                           เทคโนโลยี  

t42 นายกุลชาติ  โกมลกาญจน

30       นายวชิรศักดิ์  แก้วดี t52     นางศิริโสภา  พรหมมี

 

 

เมนูหลัก

ข้อมูลกลุ่มบริหารงาน

บริการข้อมูล

เครือข่าย 9 เตรียมน้อมฯ