กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

scitech

 

t15                              นางสาวพรพิมล  บูรณศิริ                                 

                                   หัวหน้ากลุ่มสาระ

 
t14     นางสาวณัฐพร  ดีก่อผล

t16  นางเบญญาภา  สังข์ทอง

t17    นางสาวจิราภรณ์  อุ่นทอง t18     นายศุภศิษย์  แก้วจีน
t20    นายณัฐพล  ปลิวศรีแก้ว t21นางสาวอภิษฎา  ไหมบัวเขียว t22นางสาวศิวาพร  หล้าเชียงของ t23   นางสาวรมิดา  สีหะวงษ์
t24นางสาวปัทวรรณ  จำปาทอง t26    นางสาวนภศร  นาพันธุ์
                                           เทคโนโลยี  

t42 นายกุลชาติ  โกมลกาญจน

t50       นายวชิรศักดิ์  แก้วดี t52     นางศิริโสภา  พรหมมี

 

 

เมนูหลัก

ข้อมูลกลุ่มบริหารงาน

บริการข้อมูล

เครือข่าย 9 เตรียมน้อมฯ